Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku to Placówka Publiczna prowadzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Szkoła rozpoczęła działalność w 1962 roku, początkowo jako Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe, kolejno Zespół Szkół Medycznych a następnie Medyczna Szkoła Policealna. W ostatnich latach stopniowo wzbogacono/uzupełniano wizję i misję szkoły i tak na bazie wychowania do wartości rozszerzano jej Misję o „ Profesjonalni, Kreatywni, Zawodowo Aktywni przez Całe Życie”. Od 1Września 2014r Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekształcił Medyczną Szkołę Policealną im. Anny Jenke w Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poszerzając tym samym jej możliwości edukacyjne. Obecnie w Placówce kształci się młodzież i dorosłych, a naukę bezpłatnie pobiera 430 osób w systemie dziennym i zaocznym. W cyklu 2-letnim , 2,5-letnim i rocznym, w zawodach: protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki medycznej, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog - w formie stacjonarnej, natomiast w formie zaocznej: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny i opiekunka środowiskowa. Rozpiętość wiekowa pobierających naukę waha się od 19 do 60 lat. Placówka podejmuje szereg działań sprzyjających doskonaleniu efektywności kształcenia, w tym kształtujących umiejętności zawodowe, umiejętności ważne w procesie uczenia się przez całe życie i na rynku pracy oraz pogłębiających umiejętności kluczowe określone dla kształcenia ogólnego. Prowadzi kształcenie zawodowe w oparciu o zmodyfikowane przez nauczycieli programy nauczania w układzie przedmiotowym, opracowane na podstawie przykładowych programów KOWEZiU. Bogata i systematycznie doposażona baza oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyja realizowaniu procesu kształcenia słuchaczy na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza rokrocznie wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych. W ostatnich latach pozytywny wynik z Egzaminów Potwierdzanych Kwalifikacji w Zawodzie uzyskuje od 80 do 100% osób zdających, czyli w niektórych zawodach wszyscy przystępujący .

Szkoła posiada do dyspozycji m. in. bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, szerokopasmowe łącze internetowe i Wi-Fi, 2 pracownie komputerowe oraz inne nowoczesne pracownie zawodowe: farmaceutyczną, masażu, kosmetyczną, terapeutyczną, opieki i pielęgnacji dziecka oraz osoby dorosłej, ratownictwa i stanów zagrożenia życia. Nauczyciele i słuchacze realizują szereg zadań, których drogowskazem są   zawsze słowa Patronki Anny Jenke „Iść do ludzi z duszą bogatą w miłość”.

Historia placówki zapisana jest w kronikach szkoły. Efekty działalności szkoły są prezentowane w wydawanej przez szkołę gazetce „ESKULAPeK” oraz na stronie internetowej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku i w prasie lokalnej. Placówka i jej działalność jest pozytywnie   postrzegana w środowisku lokalnym. Sanocka Szkoła Medyczna, to Szkoła z tradycjami dobrego kształcenia - jedyna najstarsza Szkoła Medyczna w mieście - należąca do grona Certyfikowanych Szkół Promujących Zdrowie.

Halina Połojko

Szkoła w listopadzie 2017r zorganizowała Jubileusz 55-lecia i Uroczystości Ślubowania Pierwszych Roczników na Sztandar Szkoły.

IMG

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK