Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 - semestr pierwszy do: *Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, oraz

*Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Sekretariat szkoły; nr tel. 013 4631242

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów na semestr I wszystkich kierunków kształcenia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora MSCKZiU w Sanoku.

1. Oferowane kierunki:

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke

 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Higienistka stomatologiczna
 • Protetyk słuchu

 

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekun osoby starszej

2. Wymagane dokumenty:

- Podanie-wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zsmsanok.pl

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie bada lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych   lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

- 2 podpisane zdjęcia (37mm x 52mm)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie       o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zm.)

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz.135 ze zm.).

UWAGA!

 • Profilaktyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy w Sanoku ul. Lipińskiego , rejestracja-od

pPoniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie)


Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do 30.08.2018r.

* Nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

 3. Terminy rekrutacji:

Termin składania dokumentów do szkoły : od 26 maja 2018r. do 25.08.2018r.

  

Przewidywany limit miejsc na każdy kierunek: 25

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK