szkola prom zdrowie

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

,,Europejski kodeks walki z rakiem’’

MEDYCZNO- SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W SANOKU

w latach 2014-2017

Sanok, wrzesień 2014r.

Program   Szkoły Promującej Zdrowie „Europejski kodeks walki z rakiem” realizowany w Medyczne- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w roku szkolnym 2014/2015.

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie: Ewelina Dyrkacz- Kulikowska

Szkolny Zespół ds. promocji zdrowia: Ludmiła Guzik, Elżbieta Baran, Marzanna Gołda, Anita Żyłka – Reut, Jadwiga Warchoł, Antonina Badecka, Beata Michalczak- Korzeniowska, Marzena Wdowiak, D. Plajzer - Mocur, Gabriela Chytła Borczyk,

Spis treści

 1. Informacja o placówce
 2. Wstęp :
 • Teoretyczne podstawy działań Szkół Promujących Zdrowie,
 • Uzasadnienie wyboru projektu
 • Cel programu
 1. Szczegółowa charakterystyka:
 2. Diagnoza stanu wyjściowego - ustalenie problemu priorytetowego, jego przyczyny oraz propozycja rozwiązań
 3. Szkolny plan działania na lata 2014-2017
 4. Ewaluacja programu

INFORMACJE O SZKOLE

 1. Nazwa: Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku
 2. Adres: ul. Konarskiego 3, 38-500 Sanok
 3. Tel/fax: 013 4631242
  adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Imię i nazwisko dyrektora: mgr Halina Połojko
 5. Liczba słuchaczy: 374
 6. Liczba oddziałów: 18
 7. Mocne i słabe strony szkoły:
  Mocne:
 • Bogate formy doskonalenia nauczycieli
 • Znacząca liczba imprez dobrze przygotowanych pod względem organizacyjnym
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów słuchaczy dzięki zajęciom pozalekcyjnym
 • Dobra współpraca z instytucjami, placówkami w których słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • Estetyka terenu szkoły
 • Podejmowanie działań promujących zdrowie w środowisku szkolnym i lokalnym

Słabe strony:

 • Ograniczenia lokalowe ( mała ilość sal lekcyjnych – duża liczba słuchaczy)
 • zmianowość zajęć
 1. W szkole zagadnienia dotyczące promocji zdrowia realizowane są w ramach działań zespołu d/s promocji zdrowia oraz w   treściach programowych.

WSTĘP

Według Światowej Organizacji Zdrowia – zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy niepełnosprawności, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego, społecznego i duchowego dobrostanu. W obrębie zdrowia wyróżnia się następujące wymiary:

 • Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów
 • Zdrowie psychiczne – w jego obrębie:

- zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,

- zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego , jasnego myślenia

 • Zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania , podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi
 • Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste „credo” , zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.
 • wartością – dzięki, której można realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie z nim,
 • zasobem czyli bogactwem dla społeczeństwa , gwarantującym jego rozwój społeczny
  i ekonomiczny. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne
  i kulturalne, rozwijać się i osiągać odpowiedni poziom jakości życia,
 • środkiem do codziennego życia (a nie jego celem) umożliwiającym lepszą jakość.

We współczesnej koncepcji zdrowia podkreśla się fakt, iż zdrowie jest:

Czynniki wpływające na zdrowie

 1. Styl życia i zachowania zdrowotne (około 50%)
 2. Środowisko społeczne i fizyczne (ok. 20%)
 3. Czynniki genetyczne ( ok. 20%)
 4. System opieki zdrowotnej (ok. 10%)
 5. Wiedza o samym sobie – rozumienie zasad funkcjonowania organizmu , umiejętność oceny własnego zdrowia po to, by umieć uprawiać strategię zdrowego stylu życia, planować i realizować różne przedsięwzięcia wyprzedzające chorobę , nie dopuszczać do zachorowań, wspomagać zdrowie .
 6. Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości .
 7. Nie nadużywanie leków.
 8. Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej .
 9. Prawidłowe odżywianie się .
 10. Hartowanie się.
 11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 12. Wyeliminowanie nałogów .
 13. Życzliwość dla innych.
 14. Zachowanie postawy copingowej / coping – dawanie sobie rady w życiu / .

Promocja zdrowia – to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem jego poprawę i utrzymanie.

Promocja zdrowia to sposób na to, aby zdrowie utrzymać, ale przede wszystkim aby je rozwijać. W praktyce najważniejszą sprawą wydaje się być zdrowy styl życia, czyli sposób
w jaki je przeżywamy. Warto trzymać się zasad postępowania, które służą zachowaniu
i pomnażaniu zdrowia:

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że: 

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Promująca

Zdrowie

Standardy szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej i społeczności lokalnej

- skuteczności i długofalowości działań

 1. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 2. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

- satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników

- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 1. Tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem programu nauczania. Celem jej jest nie tylko przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw, ale także rozwijanie kompetencji do działania.

Jako szkoła „medyczna” z wieloletnim, bogatym doświadczeniem od zawsze realizowaliśmy działania z zakresu edukacji prozdrowotnej. Mamy za sobą bardzo wiele działań w ramach kampanii, różnorodnych programów, projektów promujących zdrowie. Chcemy jednak podjąć działania bardziej systemowe, które poddamy ewaluacji. Udział w projekcie będzie także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, dlatego postanowiliśmy włączyć się do europejskiego projektu „Szkół Promujących Zdrowie”.

Nasze działania będą skupiać się na kształtowaniu prozdrowotnych nawyków wśród słuchaczy poprzez promocję zasad prawidłowego żywienia aktywność fizyczną, dbałość o konieczność badania się jako środek zapobiegający chorobom nowotworowym, zachęcanie do rzucenia palenia oraz pokazanie słuchaczom sposobów radzenia sobie ze stresem. Celem ogólnym programu jest: promocja zdrowego stylu życia

I DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

Na podstawie analizy ankiety przeprowadzonej wśród słuchaczy i pracowników szkoły została postawiona diagnoza dotycząca zachowań zdrowotnych naszej społeczność szkolnej. Wskazuje ona na brak dostatecznej wiedzy oraz nieprawidłowe zachowania zdrowotne dotyczące:

 • Nawyków żywieniowych (88% badanych)
 • Aktywności fizycznej (60,83%)
 • Stresu (65%)
 • Substancji uzależniających (60,70%)
 • Badań profilaktycznych (75,4%)

Na podstawie analizy ankiety zespół ds. promocji zdrowia dokonał wyboru priorytetu. Jest nim: niewystarczający poziom wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych oraz brak aktywności fizycznej i używki jako przyczyny stresu.

Określenie przyczyn problemu:

 • Brak wzorców w środowisku rodzinnym
 • Szybkie tempo życia
 • Brak wystarczającej wiedzy na temat nieprawidłowych nawyków żywieniowych
 • Brak wystarczającej wiedzy na temat stresu i substancji uzależniających
 • Brak pozytywnych przyzwyczajeń, nawyków
 • Mała aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz problemów zdrowotno-informacyjnych dotyczących wpływu zdrowego sposobu odżywiania na zmniejszanie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych.
 • Dostarczanie, szukanie wzorców osobowych
 • Zwrócenie uwagi na właściwą komunikację interpersonalną
 • Dostarczanie informacji na temat zdrowego sposobu odżywiania, zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Dostarczenie informacji na temat wpływu środków uzależniających na zdrowie i życie
 • Zachęcanie do badań profilaktycznych poprzez programy progilaktyczne
 • Tworzenie przyzwyczajeń poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, pogadankach, turniejach, konkursach

Sposoby usunięcia tych przyczyn:

Cel główny: zwiększyć świadomości słuchaczy na temat wpływu stresu, substancji uzależniających, żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe:

 1. Dostarczenie wiedzy na temat wpływu stresu na jakość życia słuchaczy
 2. Zwiększenie świadomości słuchaczy na temat środków uzależniających
 3. Zachęcanie słuchaczy do badań profilaktycznych
 4. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
 5. Zachęcanie do zdrowego sposobu odżywiania oraz stwarzać słuchaczom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.
 6. Włączać edukację zdrowotną na temat zdrowego sposobu odżywiania i jego wpływu na możliwość wystąpienia zagrożeń chorobami   do programów nauczania z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 7. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów w zakresie prawidłowego sposobu odżywiania .

Sposoby realizacji programu:

 • Propagowanie idei szkoły promującej zdrowie
 • Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej
 • Przeprowadzanie pogadanek, konkursów na temat prawidłowego sposobu odżywiania
 • Prowadzenie gazetki szkolnej
 • Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
 • Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i słuchaczy
 • Gromadzenie przez bibliotekę szkolną materiałów niezbędnych do realizacji programu
 • Współdziałanie ze społecznością lokalną
 • Stworzenie przyjaznego klimatu – dobra komunikacja i dobre relacje pomiędzy nauczycielami i słuchaczami
 • Diagnoza potrzeb społeczności szkolnej lokalnej
 • Wzrost wiedzy na temat znaczenia prawidłowych nawyków żywieniowych w ochronie organizmu przed chorobami
 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych
 • Wzrost kompetencji społecznych, rozwój osobisty
 • Wzrost zaangażowania społeczności szkolnej w kształtowanie kultury zdrowotnej
  i ochronę środowiska przyrodniczego.
 • Pozytywna ocena programu przez słuchaczy, nauczycieli
 • Promocja szkoły

Efekty uczestnictwa i realizacji programu:

Kryterium sukcesu: wzrost świadomości słuchaczy dotyczącej wpływu stresu, środków uzależniających, żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie (u ok. 10% słuchaczy)

W związku z tym wyznaczono następujące zadania do realizacji na rok szkolny 2014/2017:

 1. Działania propagujące Szkołę Promującą Zdrowie
 2. Dostarczanie wiedzy na temat technik relaksacyjnych
 3. Przekazywanie słuchaczom wiedzy na temat zdrowego sposobu odżywiania i prawidłowych nawyków żywieniowych
 4. Stwarzanie możliwości słuchaczom aktywnego uczestnictwa w działaniach promujących zdrowe żywienie oraz zdrowy styl życia
 5. Poszerzanie wiedzy słuchaczy na temat badań profilaktycznych mających na celu szybkie wykrycie chorób nowotworowych
 6. Zachęcanie słuchaczy do rzucenia palenia i zachowań asertywnych związanych z substancjami uzależniającymi
 7. Kształtowanie u słuchaczy umiejętności radzenia sobie ze stresem

II PLAN DZIAŁAŃ NA lata 2014/2017

Cel:

 • zwiększyć poziom wiedzy na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych
 • dostarczyć wiedzę słuchaczom na temat zasad zdrowego żywienia
 • kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe
 • zapewnić odpowiednie warunki dla ideii zdrowego stylu życia
 • poszerzyć wiedzę na temat nałogów i ich wpływom na nasze życie
 • dostarczyć wiedzę słuchaczom na temat stresu i sposobów jego rozładowania

Zadania do realizacji

Kryterium sukcesu

Sposoby realizacji

Termin

Odpowie-dzialni

Środki

Wskaźniki potwierdzające realizację poszczególnych zadań

Kto sprawdza

DZIAŁANIA PROPAGUJĄCE SZKOŁĘ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

1.Upowszechnia-nie idei Szkoły Promującej Zdrowie zdrowie (SZPZ)

75% słuchaczy i nauczycieli wyrazi wolę kontynuowania projektu w kolejnym roku szkolnym

Szkolenie rady pedagogicznej nt. działań podejmowanych w ramach szkoły promującej zdrowie

Szkolenie słuchaczy nt. działań szkoły promującej zdrowie

Prowadzenie gazetki szkolnej:

„Moje zdrowie – mój wybór”

Wrzesień 2014

Wrzesień - grudzień 2014

Uaktualnianie przez cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

Zespół ds. promocji zdrowia

Ulotki, broszury, informacje zawieszone na gazetce szkolnej

Bloki, flamastry, wycinki gazet, artykuły, kolorowy papier, farby

Lista obecności

Sprawozdanie

Fotografie, gazetka szkolna

Dyrektor

DZIAŁANIA NA RZECZ REALIZACJI ZAMIERZONEGO CELU

Zadania do realizacji

Kryterium sukcesu

Sposoby realizacji

Termin

Odpowie-dzialni

Środki

Wskaźniki potwierdzające realizację poszczególnych zadań

Kto sprawdza

2.Przekazywanie wiedzy słuchaczom na temat wpływu odżywiania na funkcjonowanie organizmu.

„Zdrowy

przedszkolak”

Udział 60% słuchaczy w spotkaniach

- spotkania ze specjalistą od spraw żywienia – dietetykiem ,

Pogadanki   na temat wpływu odżywiania na organizm w ramach realizacji treści programowych, godzin wychowawczych.

Pogadanka,, Zależność pomiędzy otyłością         i zachorowaniami na nowotwory złośliwe ‘’ realizowana w ramach treści programowych godzin wychowawczych.

- „Zdrowa, piękna skóra’’ jako skutek zastosowania różnych diet .

Dzień Zdrowej Żywności- cykliczna impreza propagująca zdrowe odżywianie wśród słuchaczy i nauczycieli szkoły

Konkurs „Wiem co kupuje i jem”, sprawdzenie wiedzy z zakresu zasad zdrowego odżywiania

(czytanie ze zrozumieniem etykiet na produktach żywnościowych)

-zorganizowanie stanowiska z żywnością funkcjonalną oraz

stanowiska

biblioteki zdrowego człowieka” czyli pozycji książkowych, czasopism, portali internetowych , po które warto sięgnąć, aby edukować się rzetelnie,   by móc chronić swoje zdrowie i życie.

Prowadzenie w bibliotece szkolnej bazy materiałów edukacyjnych i filmów dotyczących zdrowego odżywiania.

Konkurs plastyczny „Zdrowo jem”

Zajęcia edukacyjne promujące zasady zdrowego odżywiania

Rok szkolny 2014/2015

Wrzesień 2014

Październik 2014

Wrzesień-czerwiec 2014/2015

Kwiecień 2015

Wrzesień-

Czerwiec 2014/2015

Wrzesień – czerwiec 2014/2015

Maj 2015

Wrzesień- czerwiec 2014/2015

G.Borczyk- Chytła

Zespół ds. promocji zdrowia, nauczyciele , wychowawcy klas

Zespół ds. promocji zdrowia, nauczyciele , wychowawcy klas

E.Baran

Zespół ds. promocji zdrowia

E.Baran

Zespół ds. promocji zdrowia

Zespół ds. promocji zdrowia

D.Praisner- Mocur

E. Dyrkacz-Kulikowska

Filmy edukacyjne, plakaty, pokazy multimedialne, czasopisma

Czasopisma, plakaty, pokaz multimedialny

Produkty spożywcze, naczynia jednorazowego użytku

Produkty spożywcze, naczynia jednorazowego użytku

Produkty spożywcze, testy, nagrody

Produkty spożywcze, literatura, czasopisma branżowe,

Czasopisma, literatura, plakaty, filmy

Kolorowy blok flamastry, świeże owoce, nagrody, loteryjka obrazkowa

Blok, flamastry, karty pracy, naklejki, owoce, warzywa, plakaty

Listy obecności

Ankiety

Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych

Zapis w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia

Lista obecności

Zdjęcia

Sprawozdanie z konkursu

Listy obecności, zdjęcia

Listy obecności, zdjęcia

Zdjęcia

Wystawa prac, sprawozdanie

Sprawozdanie

Dyrektor

3.Dostarczanie słuchaczom wzorców i możliwości dokonywania właściwych wyborów oraz aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu

4.Przekazywanie słuchaczom wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami i chorobami nowotworowymi.

5.Ukształtowanie u słuchaczy umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowanie napięcia mięsniowego.

Wzrośnie liczba słuchaczy podejmujących działania na rzecz zwiększenia swojej aktywności fizycznej.

Zmniejszy się liczba słuchaczy korzystających na zajęciach ze zwolnień lekarskich

Szkolenia z zakresu ,,Pierwszej pomocy przedlekarskiej’’

Wzrośnie świadomość słuchaczy na temat mechanizmów uzależnień, umiejętności asertywnego odmawiania .

Uwrażliwianie słuchaczy na zagrożenia chorobami nowotworowymi.

Wzrośnie u słuchaczy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

- „Bądź aktywny”   - zajęcia callanetix dla słuchaczy i nauczycieli

- wycieczki o charakterze turystyczno-krajoznawczym

Turniej piłki siatkowej nauczyciele-kontra słuchacze.

SM-bit – zawody sportowe ( uczniowie SOSW – kontra słuchacze MSCKZiU)

Zajęcia indywidualne         i grupowe na basenie dla słuchaczy

,, Bieg po zdrowie’’dla słuchaczy MSCKZiU

( bieg Niepodległości)

,,Rowerem po bieszczadach’’- wycieczki rowerowe po Sanoku i okolicach

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

,, Jak się uzależniamy’’- cykl wykładów na temat machanizmów uzależnień .

Pogadanki na temat umiejętności asertywnego odmawiania.

FAS –alkoholowy zespół płodowy – pokaz filmu       i pogadanka dla słuchaczek wszystkich kierunków

,, Narkotyki, Dopalacze- to nie dla mnie’’- konkurs plastyczny na najciekawszy plakat zapobiegający problemom narkotyków i dopalaczy

Współpraca z placówkami zapobiegającymi chorobom alkoholowym przy organizacji imprez plenerowych

,,Czerniaki i znamiona- wojna biologiczna?’’- prelekcja filmu Leszka Kołodziejskiego

,, Wybierz życie - Pierwszy krok’’ program profilaktyczny raka szyjki macicy

,,Różowa wstążeczka’’ profilaktyka raka piersi dla słuchaczek wszystkich kierunków

,, Czy AIDS’’ to mój problem?- prelekcja na temat problemu osób zakażonych wirusem HIV

,, Czy stres mi grozi’’- wykład na temat machanizmów stresu i umiejętności radzenia sobie       z nim

Techniki relaksacyjne     w sytuacjach stresowych- pokaz praktycznego radzenia sobie ze stresem .

Masaż kamieniami wulkanicznymi jako metoda na odreagowanie stresu

Masaż relaksacyjny metodą walki ze stresem

Wrzesień- czerwiec 2014-2017

Wrzesień- czerwiec 2014-2017

Kwiecień 2015

Kwiecień 2015

Wrzesień- czerwiec 2014/2017

Czewiec

2015-2017

Maj-

Czerwiec 2015-2017

Maj- czerwiec 2014-2017

Październik 2014-2017

Wrzesień-czerwiec 2014-2017

Marzec 2016

Maj 2016

Wrzesień- Czerwiec 2014-2017

Czerwiec 2015

Marzec maj 2015

Pażdziernik 2014-2017

Grudzień 2014-2017

Maj 2015-2017

Maj 2015-2017

Marzec 2015-2017

Kwiecień

205-2017

A.Badecka

A. Żyłka-Reut

A.Badecka

A.Badecka

A.Badecka
R.Gosztyła

A. Badecka

R.Gosztyła

A.Żyłka- Reut

A.Badecka

A.Badecka

B.Michalczak

E.Dyrkacz- Kulikowska

E.Dyrkacz- Kulikowska

B.Michalczak- Korzeniowska

M.Gołda

K.Uryć- Kuzian

J.Warchoł

E.Florko

Zespół ds. promocji zdrowia, wychowawcy klas

J.Warchoł

D.Praisner- Mocur

Zespół ds. promocji zdrowia

J.Warchoł

Zespól ds. promocji zdrowia, wychowawcy klas

L.Guzik

L.Guzik

M.Gołda

A.Penar

E.Florko

E.Florko

A.Badecka

R.Skrobalak

R.Skrobalak

Przyrządy gimnastyczne - materace

Piłki

Przyrządy gimnastyczne, kartki, długopisy, nagrody

Rowery

Manekiny, koceplansze, apteczka pierwszej pomocy, karty pracy, dyplomy

Filmy edukacyjne, prezentacja

Filmy edukacyjne, plakaty,

Film edukacyjny

Blok, kredki, papier kolorowy, mazaki, nagrody, dyplomy

Film edukacyjny

Plakaty, ulotki

Plakaty, ulotki, literatura, czasopisma

Pokaz multimedialny

Pokaz multimedialny

Materace,

magnetofon, muzyka relaksacyjna

Stoły do masażu, kamienie wulkaniczne

Stoły do masażu, oliwka, ręczniki

Listy obecności

Sprawozdania

Zdjęcia

Sprawozdanie

Zdjęcia

Sprawozdania Zdjęcia

Sprawozdania

Zdjęcia

Sprawozdania

Zdjęcia

Sprawozdania

Zdjęcia

Sprawozdania

Zdjęcia

Sprawozdanie

Zdjęcia

Zapisy                 w dzienniku

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zdjęcia

Prace konkursowe

Sprawozdanie

Zdjęcia

Zapisy w dziennikach szkolnych

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Aktykuł na stronie internetowej CKUiZ

Sprawozdanie

Zdjęcia

Sprawozdanie

Zdjęcia

Sprawozdania

Zdjęcia

Sprawozdanie

zdjęcia

Dyrektor

III EWALUACJA PROGRAMU

W wyniku realizacji programu „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

 1. słuchacz powinien zdobyć wiedzę na temat:
 • Wczesnego wykrycia raka
 • Technik relaksacyjnych niwelujących stres
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Wpływu odżywiania na funkcjonowanie organizmu
 • Zasad prawidłowego sposobu żywienia
 • Roli warzyw i owoców w żywieniu
 • Możliwości wystąpienia zagrożeń chorobami nowotworowymi w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowego sposobu odżywiania
 • Wpływu substancji uzależniających na zdrowie
 1. Słuchacz powinien umieć:
 • Samodzielnie zbadać się w celu wczesnego wykrycia raka piersi
 • Wykorzystać techniki relaksacyjnie
 • Wybierać produkty spożywcze bogate w korzystne dla funkcjonowania organizmu składniki pokarmowe
 • Określić swój wskaźnik masy ciała BMI
 • Wykorzystywać informacje zawarte w literaturze, publikacjach w prasie, Internecie
 1. Słuchacz potrafi:
 • Zadbać o swoje zdrowie
 • Wykazywać asertywność w swoim zachowaniu
 • Skomponować zdrowy jadłospis dla siebie
 • Aktywnie organizować swój wolny czas
 • Zachęcać innych do dokonywania zdrowych wyborów w zakresie sposobu odżywiania i spędzania wolnego czasu
 • Analizy ankiet dla słuchaczy, nauczycieli
 • Sprawozdania, raporty,
 • gazetki,
 • Wyniki konkursów
 • Umiejętności praktycznych

Efekty pracy po realizacji programu można ocenić na podstawie:

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK