edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

BAZA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG  

1. Technik elektroradiolog to osoba należąca do średniego personelu medycznego
w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych. Zawód ten daje dużo możliwości w znalezieniu ciekawego zatrudnienia.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  1. Kwalifikacja 1:

MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej elektromedycznej i radioterapii

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej,

- wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa) i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria),

- współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce,

- prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

5. Technik elektroradiolog znajdzie zatrudnienie w:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

- pracowni rentgenowskiej (rentgenografii, rentgenoskopii),

- pracowni tomografii komputerowej,

- pracowni rezonansu magnetycznego,

- pracowni ultrasonografii,

- pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej (i w pracowniach stomatologicznych przy
wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii),

- pracowni mammografii (i w mammobusach),

- pracowni radiologii naczyniowej,

- pracowni radiologii interwencyjnej,

- pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki radioizotopowej),

- pracowni hemodynamiki,

- pracowni densytometrii,

- pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych ,

- pracowni elektroencefalografii,

- pracowni elektromiografii,

- pracowni audiometrii,

- pracowni spirometrii,

- zakładach radioterapii,

- na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji,

- w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Słuchacze mają możliwość kształcić się na wysokiej klasy sprzęcie takim, jak m.in:

-komputery z oprogramowaniem biurowym, drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką, pamięć przenośna USB,

- aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny ze stołem diagnostycznym i statywem, aparat rentgenowski do zdjęć stomatologicznych ,wywoływaczka, komplet kaset rentgenowskich, kątomierze, podkładki pod kasetę, pozycjonery, stabilizatory do kasety, zestaw literek ołowiowych, zestaw osłon radiologicznych, negatoskop, aparaty do mierzenia ciśnienia, osłony radiologiczne,

- aparaty EKG z kompletem elektrod, licznik Gejgera, łóżko drewniane i poduszka zmywalna,

-fantom z oprogramowaniem, defibrylator automatyczny AED, fantomy anatomiczne.

1

2 

 

 

3

 HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 

1. Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. To ciekawy zawód, dający szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Obecnie w związku
z rozwojem prywatnego lecznictwa w zakresie stomatologii oraz powstaniem dużych klinik dentystycznych higienistki stomatologiczne są bardzo poszukiwane na rynku pracy.

2. Informacje dodatkowe:

Nauka na kierunku trwa 2 lata

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:

MED.02. Prowadzenie działalności profilaktyczno – leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
i prowadzenie promocji zdrowia

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie higienistka stomatologiczna będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu,

- organizowania i nadzorowania, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach),

- uczestniczenia w profilaktyce ortodontycznej,

- uczestniczenia w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny,

- wykonywania, na zlecenie stomatologa, zabiegów higieniczno - profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych),

- wykańczania wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży,

- pędzlowania zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury,

- prowadzenia instruktaży, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży
i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się,

- współdziałania w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami,

- wykonywania gazetek, plansz, organizowanie konkursów i innych akcji propagowania stomatologicznej oświaty zdrowotnej w różnych środowiskach (wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych),

- uczestniczenia w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów
i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności,

5. Higienistka stomatologiczna znajdzie zatrudnienie w:

- różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia, gabinetach i przychodniach dentystycznych,

- gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

- specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej

- wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 4

TECHNIIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

1. Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:

MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej,

- współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów,

- nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów,

- wykonywanie pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku,

- ocenianie stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej,

- obsługiwanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych,

- posługiwanie się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

5.Technik elektroniki i informatyki medycznej znajdzie zatrudnienie:

- w zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo - badawczych,

- w pracowniach informatyki medycznej,

- w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,

- w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-wkrętarki elektryczne z kompletem wkrętaków specjalistycznych,

-wózek laboratoryjny, oscyloskop dwukanałowy, multimetr cyfrowy, pamięci przenośne USB,

-komputery z oprogramowaniem biurowym, drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką,

-lutownice, cyna, kalafonia, sondy pomiarowe, diatermia krótkofalowa, pulsatronik, stymat, ultraton, inhalator, spektrofotometr, pH-metr, respirator, puls oksymetry, kardiomonitor, zasilacz stabilizowany, stymulator sygnału EKG, zestaw AT MEL- Arduino, tester okablowania, woltomierz cyfrowy, amperomierz cyfrowy.


 

 

 

9

 10

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

1.Technik farmaceutyczny Zawód technika farmaceutycznego wiąże się;
z zainteresowaniami przyrodniczymi i medycznymi, z dużą odpowiedzialnością zawodową i społeczno - moralną, przede wszystkim z bezpieczeństwem i zdrowiem ludzi. Technik farmaceutyczny wykonuje prace techniczne, analityczne (praca laboratoryjna) i administracyjne związane z produkcją, analizą i kontrolą leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym.

 

2.Informacje dodatkowe:

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów), odbywa się w systemie dziennym

3.Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

 MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu  produktami  leczniczymi, wyrobami  medycznymi,  suplementami  diety       i środkami  spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

4.Sylwetka absolwenta :

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych do których należą:

- sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych;

- wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;

- uczestnictwo w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach

5.Technik farmaceutyczny znajdzie zatrudnienie w:

- aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i szpitalnych,

- punktach aptecznych,

- hurtowniach farmaceutycznych,

- zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,

- laboratoriach chemicznych  przemysłu zielarskiego, chemicznego, spożywczego

- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

- inspekcji farmaceutycznej,

- sklepach zielarsko-medycznych oraz ze sprzętem medycznym.

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-stanowiska przy stołach laboratoryjnych do wykonywania analizy jakościowej i ilościowej miareczkowej oraz przygotowania prób do analizy instrumentalnej, analizy instrumentalnej,

-stanowiska do ważenia na wagach analitycznych,

-stanowiska do wykonywania chromatografii cienkowarstwowej,

-zlewy kwasoodporne, digestorium, łaźnia wodna, wirówka, aparat do otrzymywania wody oczyszczonej, suszarka laboratoryjna, wagi analityczne elektroniczne,

-sprzęt szklany (pipety, zlewki, kolby stożkowe, miarowe, lejki, cylindry miarowe, bagietki, itp.),

-sprzęt metalowy (statywy, szczypce, lejki do sączenia na gorąco, itp.),

-sprzęt porcelanowy (moździerze, pistle, itp.), sprzęt gumowy, z tworzyw sztucznych i drewna,

-sprzęt do chromatografii cienkowarstwowej: komory chromatograficzne, płytki chromatograficzne, sprzęt do wywoływania chromatgramów,

-pipety automatyczne,lampa kwarcowa laboratoryjna,

-aparatura do analizy instrumentalnej,

-aparaty do badania uwalniania substancji leczniczej z równych postaci leków,

-odczynniki chemiczne.

11

 

 

TECHNIK MSAŻYSTA

1.Technik masażysta to profesja, która zalicza się do grupy zawodów rehabilitacji medycznej. Osoba wyszkolona w takim zakresie może wykonywać masaż leczniczy, sportowy i kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, które mają na celu usprawnienie ciała człowieka i przywrócenie jego funkcji fizykalnych.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- techniki masażu medycznego i sportowego,

- wykonanie masażu kosmetycznego, relaksacyjnego i profilaktycznego,

- zasady prowadzenia zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykalnych,

- wiedzę z zakresu nauk medycznych,

- umiejętności komunikacyjne,

- sposoby prowadzenia działalności popularyzującej zdrowy styl życia,

- zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

5. Technik masażysta może pracować w:

- gabinetach masażu,

- gabinetach fizjoterapeutycznych,

- klubach fitness, siłowniach,

- gabinetach odnowy biologicznej,

- szpitalach,

- ośrodkach zdrowia,

- pracowniach ośrodków sanatoryjnych i wypoczynkowych,

- klubach sportowych.

Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez biura pracy nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

- stoły do masażu z regulacją wysokości, krzesła do masażu karku, taborety obrotowe, kliny, wałki, materace

-sprzęt do masażu przyrządowego: aquawibron, dermomasażer vacuum therapy do masażu podciśnieniowego, drenażu limfatycznego, bańki chińskie, gorące kamienie do masażu      z podgrzewaczem,

- goniometr, kabina UGUL wraz z osprzętem,

-piłki do ćwiczeń, wałki do ćwiczeń, tablica do ćwiczeń manualnych dłoni,

-aparat wibracyjny taśmowy, rower stacjonarny, rotor kończyn dolnych i górnych,

-aparat do fizjoterapii: elektroterapii, ultradźwięków, DKF, lampa IR,

-parawany,

-modele i plansze dydaktyczne.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

1.Opiekunka dziecięca, to zawód dający uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat. Jest zawodem odpowiedzialnym, a zarazem bardzo poszukiwanym na rynku pracy. Daje wiele możliwości na znalezienie zatrudnienia. Opiekunka powinna posiadać szeroki zakres wiedzy z nauk takich jak: anatomia i fizjologia dziecka, psychologia, socjologia i pedagogika. Gruntowna wiedza i umiejętności pedagogiczno-psychologiczne są bowiem niezbędne do sprawowania fachowej opiekę nad dzieckiem.

2. Informacje dodatkowe:

Nauka na kierunku trwa 2 lata

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

4.Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

- oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych,

- organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

-pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,

- planowania i organizowania wszystkich typów zabaw,

- zapobiegania chorobom zakaźnym i udzielania pierwszej pomocy,

- dbania o prawidłowe odżywianie dziecka,

- promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,

5. Opiekunka dziecięca znajdzie zatrudnienie w:

- żłobkach samorządowych, rodzinnych i prywatnych,

- domach pomocy społecznej dla dzieci,

- domach małego dziecka,

- szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),

może też pracować

-w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-stanowiska z łóżeczkami dziecięcymi, stanowiska do przewijania, do kąpieli ważenia noworodków/niemowląt, stanowisko do karmienia niemowląt i małych dzieci,

-bielizna pościelowa dziecięca, środki do pielęgnacji,

- stanowisko z pomocami i przyborami stymulującymi rozwój dziecka ( płyty Cd z piosenkami, bajkami, literatura dziecięca, literatura przedmiotowa, sprzęt audiowizualny),

-materiały, przybory do prac plastycznych i technicznych,

-maty edukacyjne, leżaczki dla dzieci, zestawy zabawek,

-fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.

 

 

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

1.Terapeuta zajęciowy to zawód, który zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu samodzielności osoby chorej.

2.Informacje dodatkowe:

 Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie dziennym.

3.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

            a) Kwalifikacja 1:

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

4.Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych do których należą

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

5. Terapeuta zajęciowy  znajdzie zatrudnienie w:

- oddziałach szpitalnych,

- dziennych oddziałach psychiatrycznych.

- sanatoriach,

- warsztatach terapii zajęciowej,

- domach pomocy społecznej,

- klubach seniora,

- środowiskowych domach pomocy,

- świetlicach terapeutycznych,

- zakładach opiekuńczo-leczniczych,

- hospicjach,

- zakładach opiekuńczo-wychowawczych,

- szkołach specjalnych,

- placówkach resocjalizacyjnych,

- przedszkolach integracyjnych i innych

 6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-materiały plastyczne: farby, kredki, ołówki, farby witrażowe, materiały do linorytów, materiały do decupage, reliefy, materiały do rzeźbienia,

-zestawy narzędzi i przyborów krawieckich, dziewiarskich, podręczniki kroju, szycia i żurnale,

-piec ceramiczny,

-instrumenty muzyczne, sprzęt audiowizualny,

- pracownia gospodarstwa domowego,

-materiały i sprzęt do utrzymania higieny ciała podopiecznego,

- fantomy osoby dorosłej i dziecka do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, fantomy pielęgnacyjne,

-defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań, aparat do mierzenia ciśnienia, temperatury, glukometr, zestaw ran.

 

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

1.Technik usług kosmetycznych jest specjalistą w zakresie różnych technik kosmetyki pielęgnacyjnej. Przeprowadza profesjonalną diagnozę kosmetyczną, prowadzi poradnictwo oraz wykonuje zabiegi kosmetyczne twarzy, ciała, dłoni i stóp.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

3.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:

ERK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,

- ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem,

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

- znajomość składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm,

- udzielanie porad związanych z pielęgnacją skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych,

- poradnictwo z zakresu stylizacji i wizażu.

5. Technik usług kosmetycznych może pracować w:

- gabinetach kosmetycznych,

- gabinetach odnowy biologicznej,

- firmach kosmetycznych,

- może  prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-fotele kosmetyczne, fotele do pedicure, stoliki zabiegowe, stołki obrotowe, stoły do masażu,

-lampy bezcieniowe, zestawy aparatury kosmetycznej: wapazony, galwanizatory, darsonwalizatory, aparaty do ultradźwięków z kompletem głowic (do kawitacji i sonoforezy), aparaty do mikrodermabrazji diamentowej z kompletem głowic, aparat do koloroterapii, frezarki z zestawem frezów, parafiniarki, lampa Wooda,

-sprzęt do masażu przyrządowego: aquawibron, dermomasażer vacuum therapy  do masażu podciśnieniowego,  drenażu  limfatycznego,  bańki  chińskie,  gorące  kamienie  do  masażu    z podgrzewaczem, brushing,

-podgrzewacze do wosku, lampy sollux z czerwonym i niebieskim filtrem,

-fantomy treningowe głowy, dłoni i stóp, parawany,

-wanienki do dezynfekcji, autoklaw, sterylizator UV,

-narzędzia i przybory (pęsety, łyżeczki unny, pędzle do masek, do makijażu bielizna zabiegowa, miski, itp.),

-środki i preparaty do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających.

 

 

 

PROTETYK SŁUCHU

1.Protetyk słuchu jest specjalistą w zakresie projektowania i wytwarzania aparatów słuchowych przeznaczonych dla osób niedosłyszących, teleportów dla osób występujących
w warunkach scenicznych i estradowych, prezenterów telewizyjnych. Zawód protetyka słuchu zaliczany jest do grupy tak zwanych zawodów przyszłości; popularność świadczonych przez nich usług rośnie wraz z postępującym pogorszeniem słuchu obywateli krajów rozwiniętych – jednej z współczesnych chorób cywilizacyjnych.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

            a) Kwalifikacja 1:

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci;

- analizowanie i ocenianie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;

- dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;

- sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;

- prowadzenie działań profilaktycznych i udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

5. Protetyk słuchu może pracować w:

- gabinetach protetyki słuchu;

- pracowniach audiometrycznych;

- pracowniach otoplastycznych;

- prywatnych gabinetach zajmujących się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;

- pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego;

- jednostkach badawczych i produkujących aparaty słuchowe;

- podmiotach leczniczych (przychodnie, szpitale itp.);

- samodzielna działalność gospodarcza w zakresie protetyki słuchu.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

1.Asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. w realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.Informacje dodatkowe:

Nauka trwa 1 rok.

3.Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia

            a) Kwalifikacja1 :

SPO. 01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

4.Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych do których należą:

- udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;

- świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

- wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

- motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

5.Asystent osoby niepełnosprawnej znajdzie zatrudnienie w:

- ośrodkach opiekuńczo-leczniczych,

- ośrodkach pomocy społecznej,

- sanatoriach,

- oddziałach szpitalnych,

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

- centrach pomocy rodzinie, gdzie współpracują na rzecz podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych.

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-fantomy do nauki czynności higienicznych,

-łóżka  szpitalne  z  pełnym  wyposażeniem, szafki  i  stoliki  przyłóżkowe, sprzęt i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych,

-fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań, środki opatrunkowe, aparaty do pomiaru ciśnienia i temperatury, 

-sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne,

-sprzęt gospodarstwa domowego,

-materiały i przybory do zajęć plastyczno –technicznych.

 

 

 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

1.Opiekun w domu pomocy społecznej - pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych
i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

2.Informacje dodatkowe:

Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie zaocznym.

3.Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia

            a) Kwalifikacja 1:

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

4.Sylwetka  absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych do których należą:

-  rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

- opracowania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

-  sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;

 -  utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

 - wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania  czasu  wolnego  umożliwiających  samorealizację, rozwijających  zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

5.Opiekun w domu pomocy społecznej znajdzie zatrudnienie w:

- domach pomocy społecznej (różnych typów),

- środowiskowych domach samopomocy,

- ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi,

- domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży,

- ośrodkach dla bezdomnych.

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-łóżka szpitalne z wyposażeniem, komplety pościeli i bielizny pościelowej, materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe, stoliki przyłóżkowe, drabinki przyłóżkowe,

-fantomy pielęgnacyjne, sprzęt i urządzenia do zabiegów higienicznych i czynności opiekuńczych,

-fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, fantomy z oprogramowaniem, defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań, środki opatrunkowe, zestaw ran, ssak elektryczny, kończyny traumatyczne

-sprzęt dla chorych podopiecznych – poręcze, ławeczki, kółka pod piętę pod pośladki,

-basen, kaczka, miski do toalety, miski nerkowe, zestaw do golenia,

-apteczka pierwszej pomocy,

-zestawy do mycia głowy u osoby leżącej, parawany,

 -fantomy do nauki samobadania piersi i jąder,

-sprzęt do pomiaru ciśnienia i temperatury,

-sprzęt do terapii zajęciowej,

-pracownia gospodarstwa domowego.

 

 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

1.Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i opieki osobom przewlekle chorym, samotnym
i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, doradza w zakresie organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne oraz udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego. Pomaga zaplanować czas wolny, co sprzyja fizycznej, psychicznej i społecznej aktywizacji podopiecznego i rozwijaniu jego samodzielności.

2.Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry), realizowana w systemie zaocznym.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

            a) Kwalifikacja 1:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,

- pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, robienia zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu, tworzenia sprzyjających warunków życia,

- motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,

- nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób niesamodzielnych w środowisku lokalnym.

5. Opiekunka środowiskowa może pracować w:

- domu podopiecznego,

- oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,

- domach pomocy społecznej,

- środowiskowych domach samopomocy i innych placówkach opiekuńczych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-łóżka szpitalne z wyposażeniem, komplety pościeli i bielizny pościelowej, materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe, stoliki przyłóżkowe, drabinki przyłóżkowe,

-fantomy pielęgnacyjne, sprzęt i urządzenia do zabiegów higienicznych i czynności opiekuńczych,

-fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, fantomy z oprogramowaniem, defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań, środki opatrunkowe, zestaw ran, ssak elektryczny, kończyny traumatyczne, ortezy, balkonik,

- urządzenia ułatwiające pielęgnację osoby unieruchomionej: poręcze, ławeczki, kółka pod piętę,  pod pośladki,

-basen, kaczka, miski do toalety, miski nerkowe, zestaw do golenia, parawany,

-apteczka pierwszej pomocy,

-zestawy do mycia głowy u osoby leżącej,

 -fantomy do nauki samobadania piersi i jąder,

-sprzęt do pomiaru ciśnienia i temperatury, glukometr,

-sprzęt do terapii zajęciowej,

-pracownia gospodarstwa domowego.

 

 

OPIEKUN MEDYCZNY

1.Opiekun medyczny to zawód, w którym  w sposób profesjonalny pomaga się osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu
i jednocześnie wspiera osobę niesamodzielną. Opiekun aktywizuje podopiecznych do zwiększenia samodzielności życiowej, współpracując w tym celu z zespołem opiekuńczym
i terapeutycznym.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry), realizowana w systemie zaocznym.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

            a) Kwalifikacja 1:

MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku,

- pomaganie osobie niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,

- w tym potrzeby bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

- asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

- konserwacja i dezynfekcja narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,

- współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

5. Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie w:

- placówkach pomocy społecznej,

- zakładach opiekuńczo-leczniczych,

- hospicjach,

- oddziałach szpitalnych.

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego,

że zawód ten jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-łóżka szpitalne z wyposażeniem, komplety pościeli i bielizny pościelowej, materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe, stoliki przyłóżkowe, drabinki przyłóżkowe,

-fantomy pielęgnacyjne, sprzęt i urządzenia do zabiegów higienicznych i czynności opiekuńczych,

-fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, fantomy z oprogramowaniem, defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań, środki opatrunkowe, zestaw ran, ssak elektryczny, kończyny traumatyczne, ortezy, balkonik,

- urządzenia ułatwiające pielęgnację osoby unieruchomionej: poręcze, ławeczki, kółka pod piętę,  pod pośladki,

-basen, kaczka, miski do toalety, miski nerkowe, zestaw do golenia, parawany,

-apteczka pierwszej pomocy,

-zestawy do mycia głowy u osoby leżącej,

 -fantomy do nauki samobadania piersi i jąder,

-sprzęt do pomiaru ciśnienia i temperatury, glukometr,

-sprzęt do terapii zajęciowej,

-pracownia gospodarstwa domowego.

 45

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

1.Opiekun Osoby Starszej świadczy usług opiekuńczo-wspierające seniorom. Pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych                              i niesamodzielnych oraz udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego.

2. Informacje dodatkowe:

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), realizowana jest w systemie zaocznym.

3.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę uzyskuje kwalifikacje w zakresie zadań zawodowych, do których należą:

- rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

-rozpoznawanie warunków życia, relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych i środowiskowych w pracy z seniorem,

- planowanie działań opiekuńczo-wspierających odpowiednio do sytuacji życiowej, stanu zdrowia oraz rozpoznanych potrzeb i problemów osoby starszej,

- udzielanie wsparcia emocjonalnego, organizowanie czasu wolnego i aktywizowanie seniora do samodzielności życiowej w zależności od jego stanu zdrowia i możliwości,

- nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

5. Opiekun osoby starszej znajdzie zatrudnienie:

- w prywatnym mieszkaniu osoby starszej,

- w domach pomocy społecznej (i innych ośrodkach opieki społecznej),

- w sanatoriach.

Z uwagi na starzenie się społeczeństw, zawód ten cieszy się rosnącą popularnością - zapotrzebowanie na profesjonalnych opiekunów wzrasta zarówno w kraju, jak i zagranicą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia doskonałe warunki kształcenia. Posiada nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, w których znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

 W salach ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

-łóżka szpitalne z wyposażeniem, komplety pościeli i bielizny pościelowej, materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe, stoliki przyłóżkowe, drabinki przyłóżkowe,

-fantomy pielęgnacyjne, sprzęt i urządzenia do zabiegów higienicznych i czynności opiekuńczych,

-fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, fantomy z oprogramowaniem, defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań, środki opatrunkowe, zestaw ran, ssak elektryczny, kończyny traumatyczne, ortezy, balkonik,

-fantomy do nauki samobadania piersi i jąder,

- urządzenia ułatwiające pielęgnację osoby unieruchomionej: poręcze, ławeczki, kółka pod piętę pod pośladki,

-basen, kaczka, miski do toalety, miski nerkowe, zestaw do golenia, parawany,

-zestaw do podawania leków, materiały i środki do wykonywania zabiegów p/zapalnych,

-apteczka pierwszej pomocy,

-zestawy do mycia głowy u osoby leżącej,

 -fantomy do nauki samobadania piersi i jąder,

-sprzęt do pomiaru ciśnienia i temperatury, glukometr,

-sprzęt do terapii zajęciowej,

-pracownia gospodarstwa domowego.

45