TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

farmacja

/najważniejsze informacje z regulaminu przyznawania stypendiów/

Dotyczy słuchaczy kierunków dziennych i zaocznych uczących się w MSCKZiU w Sanoku

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się słuchacz nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1.W poprzednim semestrze nauki uzyskał średnią ocen co najmniej 5.00

2.Posiada co najmniej 70.00% frekwencji na zajęciach.

3.Wykazywał się zaangażowaniem na rzecz szkoły i /lub/ środowiska lokalnego.

Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek do szkolnej komisji stypendialnej niezwłocznie po zakończeniu semestru.

Słuchacz uczący się jednocześnie w kilku zawodach może otrzymać tylko jedno stypendium.

Wysokość stypendium ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego na okres od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do dnia 30 czerwca .

Członkowie komisji oceniają wnioski zgodnie z punktacją:

a. średnia ocen

5.00- 5,20                 2 pkt.

5,21- 5,40                 4 pkt.

5,41 i wyżej               6 pkt.

b. frekwencja

70.00%- 79,50%       1 pkt.

79,51%- 89,50%       2 pkt.

89,51% i wyżej         3 pkt.

c. zaangażowanie na rzecz szkoły i /lub/ środowiska lokalnego do 3 pkt.; zaangażowanie to powinno być udokumentowane !

Słuchacz traci prawo do stypendium w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji z nauki.

Słuchacze ubiegający się o stypendium od września 2020 roku powinni złożyć wniosek osobiście do 26 czerwca 2020 roku.

Wniosek do pobrania - Wniosek

Regulamin

U W A G A!

Dnia 8.06.2020r w budynku MSP im. Anny Jenke ul. Konarskiego3 odbędzie się Trening Techniczny egzaminu z kwalifikacji - część teoretyczna dla kwalifikacji „trzyliterowych”- podstawa programowa 2019 wg. harmonogramu:
AON-kwalifikacja-SPO.01- godz. 12.00
OŚ -kwalifikacja-SPO.05- godz.13.00
     -kwalifikacja-SPO.05- godz.14.00
OM -kwalifikacja-MED.03- godz.15.00
     -kwalifikacja-MED.03- godz.16.00

TEMAT KONKURSU: Kolorowy Sanok-Mój Wybór

    REGULAMIN KONKURSU - NAGRODA INTERNAUTÓW

Zarząd Oddziału Powiatowego TPD i MSP w Sanoku zapraszają wszystkich chętnych do internetowego głosowania na„Kolorowy Sanok-Mój Wybór”

Cel Głosowania:

v  Wyłonienie najpiękniejszych prac plastycznych do tzw. nagrody internautów.

v  Rozbudzanie uczuć patriotycznych i zainteresowań miejscem swojego zamieszkania.

v  Upowszechnianie kultury plastycznej, popularyzacja, jej osiągnięć

v  Wymiana doświadczeń.

Zasady :

- Prace plastyczne zakwalifikowane przez Jury XVIII Edycji „Kolorowy Sanok” zestawione według kategorii wiekowych w - VII odrębnych folderach.

- W każdej z VII kategorii dokonaj jednego wyboru- odznacz kliknięciem.

-Liczba oddanych głosów decyduje o wyborze –Nagrody Internautów w każdej

z VII kategorii.

    Postanowienia końcowe:

v  Termin głosowania-do 14.06.2020r.

v  Wyniki głosowania zatwierdzi specjalna Komisja Konkursowa odrębnym Protokołem z XIX Edycji Kolorowy Sanok-Mój Wybór

Organizatorzy:

v  Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku

v  Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

 Dziękujemy za udział w głosowaniu.

  Oddaj głos w poszczególnych kategoriach:

Kat. I - przedszkola + kl. "0"

Kat II - klasy I-III szkoły podstawowe

Kat III - klasy IV-VI szkoły podstawowe

Kat IV - klasy VII - VIII i gimnazja

Kat V - szkoły licealne i polecealne

Kat VI - Szkoły Specjalne + WTZ

Kat VII - Nauczyciele i pracownicy oświaty

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK