edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Szczegółowy opis kierunków kształcenia <- Kliknij

 Technik elektroradiolog

Osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii (wykorzystujących promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki), diagnostyki elektromedycznej (np. odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa), jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Wykonywanie tych czynności elektroradiolog opiera m.in. o zasady Ochrony Radiologicznej i Systemy Zapewnienia Jakości.

Niezbędna jest także troska o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania badań i zabiegów.


 Higienistka Stomatologiczna

Higienistka bezpośrednio asystuje lekarzowi podczas wykonywania wszystkich zabiegów profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych. Posiada uprawnienia do: samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych  w jamie ustnej pacjenta; współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej  także w szkołach i przedszkolach. Jest „prawą ręką” lekarza zarówno w zakresie współpracy przy pacjencie jak i w organizacyjnym prowadzeniu gabinetu.
Obecnie w związku z rozwojem prywatnego lecznictwa w zakresie stomatologii oraz powstaniem dużych klinik dentystycznych higienistki stomatologiczne są bardzo poszukiwane na rynku pracy.  


 Technik elektroniki i informatyki medycznej

Informacja o zawodzie:

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie.

Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie.

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy: technik elektroniki i informatyki medycznej

Do zadań technika elektroniki i informatyki medycznej należy;

•    instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej,

•    współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów,

•    nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badan i zabiegów,

•    wykonywanie pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku,

•    ocenianie stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej,

•    obsługiwanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych,

•    posługiwanie się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Perspektywy zatrudnienia:

•    w zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo - badawczych,

•    w pracowniach informatyki medycznej,

•    w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,

•    w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.


Technik Farmaceutyczny

Nauka trwa pięć semestrów na podbudowie szkoły średniej. Absolwenci przygotowywani są do wykonywania czynności fachowych z zakresy farmacji. Możliwości pracy w aptekach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, przemysłu kosmetycznego, laboratoriach chemicznych, sklepach zielarskich oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.


 Technik masażysta

Nauka trwa cztery semestry. Absolwent nabiera umiejętności z zakresu różnych technik masażu. Może być zatrudniony w gabinetach masażu, pracowniach ośrodków sanatoryjnych i wypoczynkowych. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez biura pracy nie tylko w kraju ale i zagranicą.

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim


 Opiekunka dziecięca

Szkoła kształci w 2-letnim cyklu do pracy w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domach małego dziecka, domach matki i dziecka, żłobkach samorządowych, rodzinnych i prywatnych. Absolwentki posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne, które są podstawą w przygotowaniu do zawodu, a także przydają się w wychowywaniu własnych dzieci. Ponadto mają możliwość wyjazdu na kontrakty zagraniczne jako "baby siter".

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim


 Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa cztery semestry. Absolwenci mogą pracować w domach pomocy społecznej dla dzieci, dorosłych, ludzi starych i niepełnosprawnych na terenie całego kraju i Europy we wszystkich krajach Unii.

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim


 Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka trwa 1 rok. Absolwenci mogą pracować w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych oraz centrach pomocy rodzinie, gdzie współpracują na rzecz podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim


 Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata. Absolwenci mogą pracować w Zakładach Opiekuńczych dla dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych, świetlicach terapeutycznych, mogą organizować prywatne pracownie terapii i rękodzieła.

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim


 Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa dwa semestry . Absolwenci zdobywają wszechstronna wiedzę oraz umiejętności z zakresu diagnozowania otoczenia osoby potrzebującej wsparcia. Planowania i realizacji zadań zmierzających do poprawy warunków życia osoby niepełnosprawnej-aktywizacji psychofizycznej.

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim


 Opiekun Medyczny

Nauka trwa 3 semestry. Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.


 Technik Usług Kosmetycznych

Nauka trwa cztery semestry. Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie różnych technik kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej( z uwzględnieniem nowości i trendów rozwojowych, oraz profesjonalne poradnictwo z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej) Absolwent może być pracownikiem firmy (kosmetycznej, odnowy biologicznej) lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


 Opiekun osoby starszej

Praca w charakterze opiekuna osoby starszej to coraz bardziej popularne zajęcie. Ze względu na starzejące się społeczeństwo i życie w nieustannym biegu, potrzeba nam coraz więcej wykwalifikowanych osób, które zajmą się ludźmi w podeszłym wieku. Właśnie z tych powodów praca jako opiekun osoby starszej stopniowo staje się bardziej opłacalna, a opiekunowie mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach.

Na każdym portalu z ofertami pracy, w każdej agencji pośrednictwa pracy widnieje mnóstwo propozycji pracy jako opiekun osoby starszej i lwią część stanowią oferty zza granicy. Warto wiedzieć, że opiekunowie z Polski są bardzo cenieni i szanowani na świecie, dlatego tak dużo agencji pracy szuka pracowników w naszym kraju. Zostając opiekunem osoby starszej decydujemy się na pracę wymagającą cierpliwości, wielu umiejętności i ciągłego dokształcania się, gdyż ludzie, którymi będziemy się opiekować często są schorowani, sfrustrowani i samotni. Opiekun osoby starszej staje się nierzadko rodziną dla podopiecznego i granica między pracą a życiem osobistym zostaje zatarta, co czyni naszą pracę lżejszą, ale utrudnia moment rozstania, a często podopieczni odchodzą z tego świata na naszych oczach.


Ratownik medyczny

(nabór na rok szkolny 2013/2014 zawieszony)

Zawód dla osób o szczególnym charakterze, którego istotę stanowi umiejętność postępowania ratowniczego w nagłych zagrożeniach życia człowieka oraz przygotowanie do prowadzenia szkoleń w ratownictwie przed-medycznym. Nauka trwa cztery semestry. Program przewiduje intensywną naukę i ćwiczenia w ratownictwie medycznym oraz dwieście godzin lekkoatletyki, judo i pływania

Suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 


 

Każdy absolwent szkoły od 2007 r. może przystąpić do egzaminu Zawodowego organizowanego przez OKE Kraków, a po zaliczeniu I i II cz. egzaminu otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe oraz suplement w języku polskim i angielskim.

 

Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Egzamin podzielony jest na dwie części:
Pisemny
Część I - co najmniej 50% punktów do uzyskania pozytywnego wyniku

Praktyczny
Część II co najmniej 75 % punktów do uzyskania pozytywnego wyniku