edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Raport

z działań podjętych w roku szkolnym 2013/2014

przez Medyczną Szkołę Policealną

im. Anny Jenke w Sanoku

w ramach

Szkół Promujących Zdrowie

 1. I.Wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego

W celu zdiagnozowania zachowań zdrowotnych naszej społeczności szkolnej została opracowana i przeprowadzona ankieta. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły zachowań zdrowotnych w przypadku problemu: palenia papierosów, używania substancji psychoaktywnych, spożywania napojów alkoholowych, sposobów odżywiania, dbania o aktywność fizyczną, zapewnienia organizmowi odpowiedniej ilości snu. Wyniki ankiety wskazały, iż największym problemem jest brak dostatecznej wiedzy oraz nieprawidłowe zachowania zdrowotne dotyczące

 • Nawyków żywieniowych (88% badanych)
 • Aktywności fizycznej (60, 83%)
 • Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
 • zachęcanie do zdrowego sposobu odżywiania oraz stwarzać słuchaczom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.
 • Włączać edukację zdrowotną na temat zdrowego sposobu odżywiania i jego wpływu na możliwość wystąpienia zagrożeń chorobami   do programów nauczania z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 • Wyposażyć słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów w zakresie prawidłowego sposobu odżywiania .
 • Brak wzorców w środowisku rodzinnym
 • Szybkie tempo życia
 • Brak wystarczającej wiedzy na temat nieprawidłowych nawyków żywieniowych,
 • Brak pozytywnych przyzwyczajeń, nawyków
 • Mała aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz problemów zdrowotno-informacyjnych dotyczących wpływu zdrowego sposobu odżywiania na zmniejszanie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych.
 • Dostarczanie, szukanie wzorców osobowych
 • Zwrócenie uwagi na właściwą komunikację interpersonalną
 • Dostarczanie informacji na temat zdrowego sposobu odżywiania, zdrowego stylu życia
 • Tworzenie przyzwyczajeń poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, pogadankach, turniejach, konkursach.

Na podstawie analizy ankiety zespół d/ promocji zdrowia dokonał wyboru priorytetu: niewystarczający poziom wiedzy i prawidłowych nawyków żywieniowych.

Celem głównym naszych działań było: zwiększenie świadomości na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Do celów szczegółowych naszych działań zaliczyliśmy:

Nasze kryterium sukcesu: wzrost świadomości słuchaczy dotyczący wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie (u ok.10% słuchaczy).

Określenie przyczyn problemu:

Sposoby usunięcia tych przyczyn:

Realizację programu Szkoły Promującej Zdrowie rozpoczęto w oparciu o Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany przez główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 1. II.Sprawozdanie z realizacji projektu
 2. Działania upowszechniające ideę Szkoły Promującej Zdrowie

W roku szkolnym 2013/2014 wyznaczono następujące zadania do realizacji:

 • Szkolenie rady pedagogicznej i słuchaczy na temat działań podejmowanych w ramach SzPZ
 • Przekazywanie informacji na temat zdrowego stylu życia - gazetka szkolna „Moje zdrowie – mój wybór”
 • Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku
 1. Przekazywanie wiedzy słuchaczom na temat wpływu odżywiania na funkcjonowanie organizmu
 • Spotkania ze specjalistą od spraw żywienia – dietetykiem – przekazywanie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania, piramidy żywienia, zbilansowanej diety, składników odżywczych
 • Działania praktyczne w zakresie zastosowania różnych diet „Zdrowa piękna skóra na wyciągnięcie talerza” – przygotowanie zdrowych posiłków przez słuchaczy, wspólna degustacja
 • Organizacja w ramach Światowego Dnia Żywności konkursu „Wiem co jem” dotyczący wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania
 • Promocja zdrowego sposobu odżywiania – zajęcia warsztatowe pod hasłem „Piękny stół jesieni – ozdoby z warzyw i owoców” z udziałem słuchaczy MSP i uczestników WTZ
 • W ramach Dni Otwartych Szkoły - Dni Promocji Zdrowia:

- organizacja sesji naukowej – „od pola do stołu – dla zdrowia i urody” – spotkanie ze specjalistą od upraw ekologicznych, poruszono także tematykę ziołoterapii i apiterapii

- organizacja stanowiska z prezentacją zdrowej żywności, makrobiotycznej, funkcjonalnej
- organizacja stanowiska - „biblioteka zdrowego człowieka” – promocja pozycji książkowych, po które warto sięgnąć aby edukować się rzetelnie , by móc chronić swoje zdrowie i życie.

- przygotowanie „Biblioteczki akademii zdrowia” – broszury z wykazem literatury związanej z tematyką zdrowego sposobu odżywiania dostępnej w naszej szkolnej bibliotece

- przygotowanie ulotek z przepisami kulinarnymi „Samo zdrowie”

- promocja zdrowego stylu życia – organizacja punktu pracy psychologa związanej z tematyką uzależnień, punkt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

 • Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat promujący zasady zdrowego odżywiania
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych promujących zasady zdrowego odżywiania wśród dzieci oddziału przedszkolnego pod hasłem „Zdrowy przedszkolak”
 • Promowanie zdrowego sposobu odżywiania i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu wśród młodzieży z klubu 4-H funkcjonującym przy gimnazjum w Mchawie we współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Lesku pod hasłem ”Promocja Zdrowego sposobu odżywiania. Zasady pielęgnacji kosmetycznej skóry w okresie dojrzewania”
 • Promowanie żywności ekologicznej przy realizacji tematu interwencji dietetycznej w autyzmie w ramach realizacji warsztatów sensorycznych z okazji Światowego Dnia Autyzmu
 1. Dostarczanie słuchaczom wzorców i możliwości dokonywania właściwych wyborów oraz aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
 • „Bądź aktywny” – organizacja cyklicznych, stałych zajęć callanetix
 • Organizacja wycieczek o charakterze turystyczno-krajoznawczym: wycieczka na Orle Skałki, wycieczka na ruiny Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu, wyjście do Areny na ślizgawkę.
 • Turniej piłki siatkowej nauczyciele kontra słuchacze MSP
 • Integracyjny Dzień Sportu - Turniej obejmował konkurencje sportowe oraz quiz zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia, dyscyplin sportowych i inne, Gośćmi imprezy były dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku - utworzyły one dwie drużyny biorące udział w konkursie kontra drużyny słuchaczy MSP
 • Ankiety ewaluacyjnej
 • Przebiegu konkursów
 • Rozmów ze słuchaczami i pracownikami
 • Zaangażowanie i zainteresowanie słuchaczy akcjami prowadzonymi w ramach Szkoły Promującej Zdrowie

Wszystkie zadania jakie założyliśmy sobie do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 zostały zrealizowane. Realizacja przebiegała w ramach działań dodatkowych a także w trakcie zajęć i pracy w szkole.

Ewaluacja projektu przebiegała na podstawie:

 1. Opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Rady Pedagogicznej; informacja o współpracy ze środowiskiem lokalnym

Od samego początku realizacji program SzPZ spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony Rady Pedagogicznej. Wielu nauczycieli zadeklarowała swoją chęć pracy w Zespole Promującym Zdrowie i pomoc w realizacji działań. Pozostali nauczyciel zawsze służyli swą radą , pomocą i ścisłą współpracą z zespołem. W programie SzPZ uwzględniono zapisy dotyczące osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Dzięki realizacji zadań wynikających z programu szkoła miała możliwość aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Medyczna Szkoła Policealna miała możliwość współpracy z następującymi instytucjami:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku
 • Zespół Szkół w Nowosielcach
 • Zespół Szkół nr 5 w Sanoku
 • Gimnazjum nr 1 w Sanoku
 • Przedszkole nr 1 w Sanoku
 • Przedszkole nr 2 w Sanoku
 • Przedszkole nr 3 w Sanoku
 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lesku
 • Klub 4-H - gimnazjum w Mchawie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Sanoku
 • Areszt Śledczy w Sanoku
 • Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Sanok
 • Urząd Miasta Sanok
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Sanok
 1. IV.Opis pracy szkolnego koordynatora i Zespołu Promującego Zdrowie
 2. V.Opis dostępnego dla szkoły sposobu współpracy ze służbą zdrowia
 3. VI.Sposób dokumentowania pracy Szkolnego Zespołu Promującego Zdrowie

W roku szkolnym 2013/2014 szkolny koordynator brał udział w szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką zdrowego sposobu odżywiania, stylu życia i promocją aktywności fizycznej. Koordynator wraz z zespołem wspierającym opracował program, rozplanował zadania dla poszczególnych członków zespołu. Szkolny koordynator przeprowadził zajęcia mające na celu promocje zdrowego sposobu odżywiania pod hasłem „Piękna, zdrowa skóra na wyciągnięcie talerza”, „Interwencja dietetyczna w autyzmie”, „Promocja zdrowego sposobu odżywiania. Zasady pielęgnacji kosmetycznej skóry w okresie dojrzewania”. Założenia programowe realizowano podczas godzin wychowawczych, lekcji i w czasie pozalekcyjnym. Przygotowywano gazetki ścienne promujące zdrowy styl życia pod hasłem „Moje zdrowie – mój wybór”.

Nasza szkoła „od zawsze” współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku. Instytucja ta od początku wspierała nas w działaniach udostępniając materiały, przekazując ulotki i broszury informacyjno-edukacyjne, dostarczając również cennych wskazówek dotyczących pracy koordynatora i zespołu. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej placówki i zatrudnioną w niej kadrę mamy możliwość jaką niewiele szkół posiada korzystania z zasobów wiedzy, umiejętności, kompetencji naszych nauczycieli ściśle związanych ze środowiskiem medycznym, przekazując nam najnowszą najbardziej aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu w szeroko rozumianym aspekcie.

Dokumentacja SzZPZ:

 • sprawozdania
 • zdjęcia
 • wyniki ankiet

Załączniki:

 1. Dowody realizacji podejmowanych działań
 • Zdjęcia
 • Broszurka „Biblioteczna Akademia Zdrowia”
 • Przepisy kulinarne „Samo zdrowie”
 1. Program Szkoły Promującej Zdrowie „Trzymaj formę”
 2. Wyniki ankiety ewaluacyjnej