edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

WARUNKI PRZYJĘCIA DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W SANOKU:

 1. Złożenie dokumentów do końca sierpnia:
  • podanie z wyszczególnieniem kierunku nauki, życiorys;
  • świadectwo dojrzałości/punkty dodatk. w przypadku dużej liczby kandydatów  lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej);
  • orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia i przydatności do wybranego zawodu;
  • ksero karty szczepień
  • książeczka zdrowia dla celów epidemiologicznych;
  • 2 fotografie.
 2. W przypadku małej liczby kandydatów równej ilości miejsc jakimi dysponuje szkoła - przyjęcia odbywają się wg. kolejności zapisów w przewidzianym terminie rekrutacji
 3. W przypadku dużej liczby kandydatów egzamin z przedmiotów:
 • Biologia/n. o budowie człowieka
 • Ochrona środowiska/z chemią

 lub

- test sprawnościowy

- rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw (średnia ocen)

- suma punktów z przeliczenia na świadectwie:

 j. polski, biologia/ochrona środowsika, wf.

 Przy ustaleniu liczny punktów za oceny na świadectwie ukończenia lub dojrzałości przyjmuje się następującą wartość ocen:

celujący - 4 pkt

bardzo dobry - 3 pkt

dobry - 2 pkt

dostateczny -1 pkt

dopuszczający - 0 pkt

     

NAUKA JEST BEZPŁATNA

Dla zainteresowanych istnieje możliwość zamieszkania w bursie międzyszkolnej.

Druk podania do pobrania -