edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Wizja współczesnej szkoły medycznej

Kształcenie i doskonalenie w zawodach medycznych zdeterminowane jest trzema czynnikami:

 • reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zawodowego)
 • światowymi trendami w kształceniu personelu medycznego
 • stanem zdrowia społeczeństwa polskiego

Współczesna szkoła medyczna, to szkoła humanistyczna realizująca wizję medycyny holistycznej, ujmującej człowieka całościowo, kształtująca sylwetkę profesjonalisty wysokiej klasy niosącego pomoc w stanach zagrożenia życia, wsparcie i opiekę zarówno w zdrowiu jak też chorobie oraz godnej śmierci.

To szkoła otwarta na wszystkie podmioty, gdyż od nich zależy profesjonalizm zawodowy nauczanego oraz wychowanie przez przykłady postaw m.in. promujących zdrowie, czy też system wewnętrznych wartości.

 

Misja Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku

 

Jesteśmy szkołą rzetelnie przygotowującą młodego człowieka do wejścia w życie zawodowe w oparciu o tradycyjne wartości etyczne i moralne.

 

   Wyposażamy naszych uczniów w najnowszą wiedzę medyczną i umiejętności gwarantujące im osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zapewniamy aktywną współpracę ze środowiskiem poprzez pracowników, rodziców, mieszkańców, władze samorządowe i organizacje społeczne. Wychodząc poza środowisko lokalne, nawiązujemy kontakty ze szkołami medycznymi na terenie naszego województwa, a także z uczelniami wyższymi w kraju.

 

     Naszych uczniów wychowujemy na dobrych ludzi, prawych obywateli i wysokiej klasy specjalistów w zawodach medycznych.

 

Słuchacze:

 

 • zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do

 

twórczego i kreatywnego życia oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych

 Pracownicy:

 wspierają uczniów w ich indywidualnym rozwoju

 • kształtują postawę dialogu
 • tworzą klimat zaufania i współpracy

Nauczyciele:

 • systematycznie doskonalą swój warsztat pracy
 • wspierają rodziców w procesie wychowania
 • stosują aktywne, atrakcyjne metody nauczania
 • są kreatywni i twórczy
 • tworzą przyjazną atmosferę pracy w szkole
 • reprezentują szkołę na zewnątrz

Dyrektor:

 • dba o rozwój organizacyjny szkoły
 • tworzy warunki i klimat do współpracy wszystkich podmiotów

 

Szkoła nasza aktywnie uczestniczy w życiu środowiska poprzez:

 • pomoc ludziom potrzebującym

  organizowanie konkursów, happeningów, meetingów, pokazów, lekcji z zakresu promocji

  zdrowia i wychowania zdrowotnego

 • kultywowanie tradycji szkoły i regionu

Pracujemy zgodnie z uchwałami organu założycielskiego i nadzorującego.
Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku posiada dobrą bazę dydaktyczną. Nowocześnie wyposażone i urządzone pracownie zapewniają realizację zajęć zawodowych na wysokim poziomie.

 

Prowadzimy praktyki zawodowe w dobrze wyposażonych, państwowych placówkach opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, w pogotowiu oraz zakładach opiekuńczo -wychowawczych.

 

Idziemy z duchem czasu i postępu, dbając o rozwój oraz ciągłe unowocześnianie placówki.

 

 Dzięki wsparciu uczniów, rodziców, środowiska i władz, nasza szkoła stanowi Centrum Edukacyjne przygotowujące do zawodów medycznych w regionie bieszczadzkim. 

 • Wpływa na kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży

 Pośrednio na poziom zdrowia i życia mieszkańców

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 

 • Odpowiedzialny- cechuje go takt i kultura osobista. Jest słowny, punktualny, szanuje czas swój i cudzy. Zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań. Gotów jest ponieść odpowiedzialność za swoje postępowania i decyzje, potrafi przyznać się do błędu i wskazuje cywilną odwagę. W działaniu zespołowym wskazuje poczucie odpowiedzialności za wspólne efekty pracy.
 • Rzetelny, życzliwy i uczciwy- postępuje zawsze zgodnie z zasadami moralnymi. Dobrze współpracuje w grupie. Potrafi przedstawić swe poglądy i słuchać argumentów innych, umie cierpliwie poszukiwać rozwiązań kompromisowych oraz podporządkować się woli większości w sprawach nie sprzecznych z zasadami etyki. Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych zarówno jako strona jak też jako mediator.
 • Komunikatywny-
 • Tolerancyjny- różnicę między ludźmi traktuje jako coś normalnego, a często cennego. Akceptuje inność wynikającą z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
 • Ciekawy świata i ludzi- ma określone zainteresowania, w których rozwoju wspiera go wiedza uzyskana w szkole. Poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, wyzwań, które dostarczyłyby mu nowych doświadczeń i pozwoliłyby mu się sprawdzić. Potrafi myśleć twórczo, stawiać sobie uczciwe cele i je realizować.
 • Samodzielny i rozważny- Potrafi podejmować decyzje i przewidywać zagrożenia także w sytuacjach wcześniej nie znanych, modyfikuje swoje zachowania w ich przewidywaniu. Umie dostosować się do nowej sytuacji i podjąć w niej właściwe działania. Z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji i potrafi je weryfikować uwzględniając alternatywne źródła wiedzy.  
 • Aktywny, swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy- podejmuje działania, jest w pełni kompetentny do samokształcenia. W razie potrzeby potrafi zaplanować złożone i trudne działania, dobierając właściwe metody postępowania. Doświadczenia nabyte w szkole i poza nią umie dobrze wykorzystać w życiu, pracy zawodowej.